Algemene verkoopsvoorwaarden Eden Tables

 

Ondernemingsgegevens


Eden Tables

Hundelgemsesteenweg 994

9820 Merelbeke

rico@edentables.be
0473611182

btw-nummer BE0794.262.427


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Eden Tables, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 994, 9820 Merelbeke, BTW BE0794.262.427, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Eden Tables moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Eden Tables aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De aankopen zijn vrijgesteld van BTW volgens het statuut kleine onderneming.

 

Verzendingskosten indien van toepassing worden steeds apart vermeld, tenzij wanneer uitdrukkelijk bij de beschrijving van het betreffende product vermeld is dat de verzending- of leveringskost is inbegrepen.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Eden Tables niet. Eden Tables is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Eden Tables is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail of telefonisch.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Eden Tables. Eden Tables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

U kan uw keuze maken uit onze webshop zolang de voorraad strekt.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart

 • via bankkaart

 • via overschrijving op rekeningnummer BE24 0019 4230 2738

 • via paypal

Eden Tables is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, verzenden of leveren wij uw product(en) zo snel mogelijk. Producten worden nooit verzonden wanneer de betaling niet bevestigd is.

Wij brengen u op de hoogte zodra wij uw pakket verzonden hebben. Wij versturen het pakket naar het leveringsadres dat door de klant is aangegeven. Eden Tables is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven adressen.

Onze producten worden meestal binnen de 7 dagen geleverd, en uiterlijk na 30 dagen.

Onze producten worden geleverd met Bpost, of door ons geleverd (in de provincies Oost- West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant) wanneer u tafels of grotere formaten bloempotten bestelt, en dit met een minimum bestelbedrag van 290 euro. Voor leveringen van bestellingen met een totaalbedrag van minder dan 290 rekenen wij een leveringskost van 50 euro aan bovenop het totaal bedrag van de bestelling, te betalen bij levering.

De bestelling kan ook steeds na afspraak bij ons afgehaald worden in Merelbeke. In het geval van levering van de bestelling tot bij u thuis contacteren wij u om een geschikt moment vast te leggen. In het geval er op het afgesproken moment niemand aanwezig is, kunnen de goederen niet afgeleverd worden en zal er een leveringskost van 100 euro aangerekend worden om de goederen opnieuw aan te bieden. Of kan de klant opteren de bestelling zelf te komen ophalen, na afspraak.

Eden Tables is niet verantwoordelijk als de termijn van 30 dagen overschreden wordt door een fout gemaakt door de derde partij die het pakket levert. De koper is zich bewust van alle risico's van het transport en moet zich met vragen hieromtrent tot de de pakjesdienst richten.

Eventuele verzendingskosten worden automatisch via de webshop weergegeven wanneer van toepassing, behalve voor grote formaten bloempotten voor een bedrag van minder 290 euro. 

Bij ontvangst van de goederen wordt u geacht zich onmiddellijk van de goede en intacte staat ervan te vergewissen.

Indien het product beschadigd is, incompleet is, of wanneer het verkeerde product geleverd is, dient u Eden Tables hier binnen de 72 uur van op de hoogte te brengen.

Wanneer uw klacht door ons gegrond bevonden wordt, vervangen wij uw product zo snel mogelijk.

Het is mogelijk dat uw product niet meer op voorraad is. In dat geval kan u er voor kiezen om een terugbetaling te krijgen, ofwel een vergelijkbaar product te kiezen.

Indien u hetzelfde product wil en het is niet op voorraad, kunnen wij dit opnieuw maken voor u.

Het opnieuw maken van een product kan door de aard van het proces waarmee wij werken tot 60 dagen in beslag nemen. De klant die een vervanging van zijn product wenst verklaart zich akkoord met deze termijn, te beginnen vanaf de datum waarop de klant schriftelijk (via mail) om een vervang product heeft gevraagd.

Onze artikelen zijn handgemaakt en elk stuk is uniek. Textuur, kleur, vorm en andere kenmerken kunnen afwijken van de getoonde foto's. Het afwijken van de getoonde foto's zal niet worden aanvaard als geldige reden om een artikel te retourneren.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Eden Tables was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Eden Tables

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Eden Tables te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Eden Tables.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Eden Tables, gevestigd te Hundelgemsesteenweg 994, 9820 Merelbeke, email: rico@edentables.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Eden Tables heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Eden Tables, Hundelgemsesteenweg 994, 9820 Merelbeke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Eden Tables zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Eden Tables alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Eden Tables op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Eden Tables wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Eden Tables geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Eden Tables betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

   

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; hieronder vallen volledig geassembleerde en ingerichte tafels die u in de webshop kan vinden onder de optie: Eden tables>Eden table kant en klaar. Hieronder vallen tevens tafels die door uzelf reeds geassembleerd zijn en ingericht met planten en/of decoratie.

   

 • overeenkomsten waarbij de Klant Eden Tables specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

   

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Eden Tables klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Eden Tables.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Eden Tables zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Eden Tables is bereikbaar op het telefoonnummer +32473611182, via e-mail op rico@edentables.be of per post op het volgende adres: Hundelgemsesteenweg 994, 9820 Merelbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Eden Tables beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Eden Tables zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Eden Tables respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van uw bestelling, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het eventuele verzenden van de nieuwsbrief wanneer u hier uitdrukkelijk voor opteert.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eden Tables, Hundelgemsesteenweg 994, 9820 Merelbeke, rico@edentables.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Eden Tables heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Eden Tables houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op rico@edentables.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Wij plaatsen Google Analytics - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Eden Tables om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Eden Tables. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).